நிலையான நூல் செருகல்கள்

  • நிலையான நூல் செருகல்கள்

    நிலையான நூல் செருகல்கள்

    துல்லியமான கிரானைட் (இயற்கை கிரானைட்), துல்லியமான செராமிக், மினரல் காஸ்டிங் மற்றும் UHPC ஆகியவற்றில் திரிக்கப்பட்ட செருகல்கள் ஒட்டப்படுகின்றன.திரிக்கப்பட்ட செருகல்கள் மேற்பரப்பிற்கு கீழே 0-1 மிமீ பின்னோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளன (வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப).நாம் நூல் செருகிகளை மேற்பரப்புடன் (0.01-0.025 மிமீ) பறிக்க முடியும்.