கிரானைட் இணைகள்

  • துல்லியமான கிரானைட் இணைகள்

    துல்லியமான கிரானைட் இணைகள்

    பல்வேறு அளவுகளுடன் துல்லியமான கிரானைட் இணைகளை நாம் தயாரிக்க முடியும்.2 முகம் (குறுகிய விளிம்புகளில் முடிந்தது) மற்றும் 4 முகம் (அனைத்து பக்கங்களிலும் முடிக்கப்பட்டது) பதிப்புகள் கிரேடு 0 அல்லது கிரேடு 00 /கிரேடு பி, ஏ அல்லது ஏஏ என கிடைக்கின்றன.கிரானைட் இணைகள் இயந்திர அமைப்புகளைச் செய்வதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.