கிரானைட் வி பிளாக்

  • துல்லியமான கிரானைட் V தொகுதிகள்

    துல்லியமான கிரானைட் V தொகுதிகள்

    கிரானைட் V-பிளாக், பட்டறைகள், கருவி அறைகள் & நிலையான அறைகள் ஆகியவற்றில் துல்லியமான மையங்களைக் குறிப்பது, செறிவு, இணையாகச் சரிபார்த்தல் போன்ற பலவிதமான கருவிகள் மற்றும் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிரானைட் V பிளாக்ஸ், பொருத்தப்பட்ட ஜோடிகளாக விற்கப்படுகிறது, பிடி மற்றும் ஆதரவு. ஆய்வு அல்லது உற்பத்தியின் போது உருளை துண்டுகள்.அவை பெயரளவிலான 90-டிகிரி "V" ஐக் கொண்டிருக்கின்றன, மையமாகவும் கீழேயும் இணையாகவும் இரண்டு பக்கங்களும் முனைகளுக்கு சதுரமாகவும் இருக்கும்.அவை பல அளவுகளில் கிடைக்கின்றன மற்றும் நமது ஜினான் கருப்பு கிரானைட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.