துல்லியமான எந்திர செயல்முறை

படி 1:
வரைபடங்களை சரிபார்க்கிறது

படி 2:
உலோகப் பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

படி3:
நிலையான வெப்பநிலை சிகிச்சைக்காக 24 மணிநேரத்திற்கு நிலையான வெப்பநிலை மற்றும் தூசி இல்லாத பட்டறையில் பொருளை வைக்கவும்

படி 4:
எந்திர மையம் மூலம் எந்திர பொருள்

படி 5:

ஆய்வு மற்றும் அளவுத்திருத்தம்

படி 6:
கைமுறையாக அரைத்தல்

படி 7:
ஆய்வு

படி 8:
பேக்கிங் & டெலிவரி