வார்ப்பிரும்பு மேற்பரப்பு தட்டு

  • துல்லியமான வார்ப்பிரும்பு மேற்பரப்பு தட்டு

    துல்லியமான வார்ப்பிரும்பு மேற்பரப்பு தட்டு

    வார்ப்பிரும்பு T துளையிடப்பட்ட மேற்பரப்பு தட்டு என்பது ஒரு தொழில்துறை அளவீட்டு கருவியாகும், இது முக்கியமாக பணிப்பகுதியைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது.பெஞ்ச் தொழிலாளர்கள் அதை பிழைத்திருத்தம், நிறுவுதல் மற்றும் உபகரணங்களை பராமரிக்க பயன்படுத்துகின்றனர்.