கேஜ் பிளாக்

  • துல்லியமான அளவு தொகுதி

    துல்லியமான அளவு தொகுதி

    கேஜ் தொகுதிகள் (கேஜ் பிளாக்ஸ், ஜோஹன்சன் கேஜ்கள், ஸ்லிப் கேஜ்கள் அல்லது ஜோ பிளாக்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படும்) துல்லியமான நீளங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அமைப்பு.தனிப்பட்ட கேஜ் பிளாக் என்பது ஒரு உலோகம் அல்லது பீங்கான் தொகுதி ஆகும், இது துல்லியமான தரை மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட தடிமனுக்கு மடிக்கப்பட்டது.கேஜ் தொகுதிகள் நிலையான நீளம் கொண்ட தொகுதிகளின் தொகுப்புகளில் வருகின்றன.பயன்பாட்டில், விரும்பிய நீளத்தை (அல்லது உயரம்) உருவாக்க தொகுதிகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.