வழக்குகள் – UHPC (RPC)

துல்லியமான கிரானைட் கியூப்2

UHPC மெஷின் பேஸ்

அல்ட்ரா-ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு கான்கிரீட் மூலம் இந்த மெஷின் பேஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.