வழக்குகள் - துல்லியமான கண்ணாடி

glass

தனிப்பயன் துல்லியமான கண்ணாடி எந்திரம்.

இந்த கண்ணாடி கூறு எந்திர மையம் மூலம் இயந்திரம்.