வழக்குகள் - துல்லிய உலோகம்

படங்கள்

வாடிக்கையாளர்களின் வரைபடங்களின்படி துல்லியமான உலோக எந்திரம்

பொருள்: துருப்பிடிக்காத எஃகு

துல்லியம்: 0.02 மிமீ

அளவு: 460mm x 290mm x180mm